توضیحات محصول

این کارت برای قرار دادن در پاکت های خمیرپیتزا جهت معرفی محصول می باشد.

برای امتیازدهی باید وارد سایت شوید.